Haber Detayı
21 Mayıs 2015 - Perşembe 09:46
 
Eski Çarıksaraylar Belediye Başkanına hapis cezası
İlçe Haberleri Haberi


Yalvaç Ağır Ceza mahkemesinde görülen Sıvı Gübre Davasında  Eski Belediye Başkanı ve 30 Mart 2014'te Milliyetçi Hareker Partisi Şarkikaraağaç ilçe Başkanlığının Çarıksaraylar Belediyesinden aday gösterdiği Halil Toprak, Belediye personeli Mevlüt T., Gökhan T. ve Adem B.'ye hapis cezası verildi. 


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanıklar Halil Toprak, Mevlüt T. ve Gökhan Y'nın üzerlerine atılı zimmet suçunu işledikleri sabit olduğundan eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 247/1. Maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı ve fiilin özellikleri dikkate alınarak takdiren  alt  sınırdan   hüküm  kurmak   suretiyle      ayrı   ayrı   5   YIL   HAPİS   CEZASI   İLE CEZALANDIRILMALARINA,


2-Suçun zimmetin açığa çıkmamasını sağlam;  yönelik hileli davranışlarla işlendiği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 247/2. maddesi uyarına y; n oranında artırım yapılmak suretiyle ayrı ayrı 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,


3-Sanıkların zimmete geçirdikleri malın değ irinin azlığı nedeniyle TCK nun 249 maddesi uyarınca verilen cezadan takdiren 1/3 oranında indirim uygulanmak suretiyle 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

 

4-Sanıkların zimmetlerine geçirilen parayı tamamen kovuşturma başladıktan sonra hükümden önce ödemiş olmaları sebebiyle 5237 sayılı TCK nun 248/2-son maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim uygulanmak suretiyle 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

 

5-Sanıkların duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları lehlerine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezalarından 5237 sayılı TCK'nın 62.maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı NETİCETEN 2 YIL 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

 

6-TCK'nın 53/1.maddesinde belirtilen ve c /3.maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan sanıkların mahkûm oldukları hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3.maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmalarına,

 

Sanık Adem B’nin üzerine atılı zimmet suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 247/1. Maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı ve fiilin özellikleri dikkate alınarak takdiren alt sınırdan hüküm kurmak suretiyle 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

2-Suçun zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlendiği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 247/2. maddesi uyarınca yarı oranında artırım yapılmak suretiyle 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Sanığın zimmete geçirdiği malın değerinin azlığı nedeniyle TCK nun 249 maddesi uyarınca verilen cezadan takdiren 1/3 oranında indirim uygulanmak suretiyle-5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 

Sanığın özgü suç niteliğindeki zimmet suçuna yardım eden sıfatıyla katıldığı anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 40/2. maddesi delaletiye 39/1. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim uygulanmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,


Sanığın zimmetine geçirilen parayı kovuşturma başladıktan sonra hükümden önce ödemiş olması sebebiyle 5237 sayılı TCK. ıîun 248/2-son maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim uygulanmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ÜE CEZALANDIRILMASINA,


Sanığın duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62.maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASFİLE CEZALANDIRILMASINA,


TCK'nın 53/1.maddesinde belirtilen ve 53/3 maddesindeki kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan sanığın mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3.maddesi gözetilerek 53/? -c maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından   koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,


Sanığın kişilik özellikleri ve işlenen suça ilişkin özellikler dikkate alındığında tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememize olumlu kanaat ölmediğinden bu haliyle de 02/08/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 572S Sayılı Yasanın 562.maddesi ile değişik CMK'nın 231.maddesindeki şartların oluşmadığı anlaşıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine takdiren YER OLMADIĞINA,


C-1-Sanıklar Halik Toprak, Mevlüt T. ve Gökhan Y'nın resmi evrakta sahtecilik  suçlarını işledikleri sabit olduğundan eylemlerine 5237 Sayılı TCK nTrT204/2. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç kastının yoğunluğu ile aç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan hüküm kurmak suretiyle takdiren ayrı ayrı 3 YİL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,


2-Nedenleri bulunmadığından 5237 sayılı TCK'nın 43. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,


3-Sanıkların duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları lehlerine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezalarından 5237 sayılı TCK'nın 62. Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı NETİCETEN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,


4-TCk'nın 53/1.maddesinde belirtilen ve S3/3.maddesindeki kendi alt soyları Üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan sanıkların mahkum oldukları hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3.maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri ı; sından ise koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmalarına,


D-1-Sanık Adem B'ın resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan Sayılı TCK'nın 204/2. ma idesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç kastının yoğunluğu ile suç konusunun önem ve değeri diki atı; alınarak alt sınırdan hüküm kurmak suretiyle takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,


2-Nedenleri bulunmadığından 5237 sayılı TCK'mn 43. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,


3-Sanığın özgü suç niteliğindeki sahtecilik suçuna yardım eden sıfatıyla katıldığı anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'mn 40/2. maddesi delaletiyle 39/1. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim uygulanmak suretiyle 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,


4-Sanığın duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları lehlerine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezalarından 5237 sayılı TCK'mn 62.maddesı uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRIMASINA,


5-TCK'nın 53/1.maddesinde belirtilen ve 53/3.maddesindeki kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan sanığın mahkum olduğu hapis cezasmın infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3.maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından se koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,


6-Sanığın kişilik özellikleri ve işlenen suça ilişkin özellikler dikkate alındığında tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememize olumlu kanaat gelmediğinden bu haliyle de 02/08/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 Sayılı Yasanın 562.maddesi ile değişik CMK'nm 231.maddesindeki şartların oluşmadığı anlaşıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine takdiren YER OLMADIĞINA,


E-Katılan kurum kendisini vekil ile temsil eî irdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'negöre 3.000,00 TL'nin sanıklardan alınarak k-itilana verilmesine,


F-Adli emanetin 2010/7 sırasında kayıtlı olar, belgelerin dosyasında delil olarak SAKLANMASINA,


G-Sanık Adem B'ın sabıkasına esas Şarkikaraağaç Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/45 Esas 2009/1 Kanr sayılı ilamı ile hakkında hükmi a açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği anlaşıldığından, mahkememizce verilen karaı kesinleştikten sonra Şarkikaraağaç Sulh Ceza Mahkemesi'ne gereğinin takdir ve ifası için ihbarda bulunulmasına,


H-Yargılama gideri olan 131,05 davetiye, 34.52 TL posta 135 TL ATK, 412,05 TL bilirkişi, 6,25 TL sarf gideri olmak üzere toplamda 718,87 TL nin sanık Mevlüt T.’tan tahsiline,


-Yargılama gideri olan 124,05 davetiye, 34,52 TL posta 135 TL ATK, 412,05 TL bilirkişi, 6,25 TL sarf gideri olmak
üzere toplamda 711,87 TL nin sanık Halil Topraktan tahsiline,


-Yargılama gideri olan 123,05 davetiye, 34,52 TL posta 135 TL ATK, 412,05 TL bilirkişi, 6,25 TL sarf gideri olmak üzere toplamda 710,87 Tl nin sanık Gökhan Y dan tahsiline,


-Yargılama gideri olan 126,05 davetiye, 34,52 TL posta 135 TL ATK, 412,05 TL bilirkişi, 6,25 TL sarf gideri olmak üzere toplamda 713,87 Tl i'vın sanık Adem B.’dan tahsiline,


Dair; Cumhuriyet Savcısı Osman ÇABUK an (101247) mütalaasına uygun olarak oybirliği ile verilen karar, sanıklar Halil Toprak, Mevlüt T, Gökhan Y ve Adem B ile sanık Adem B müdafiinin ve katılan kurum vekiliniı yazüne karşı aleni yapılan yargılama sonucu, sanıklar ve katılan kurum için tefhiminden itibartr 5271 sayılı CMK' mn 268.maddesi gereğince 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bü dilekçe veya zabıt kâtibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilip hâkime tasdik ettirilmek suretiyle YARGIYA'da TEMYİZ yasayolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 5271 S. CMK.nm 35/1, 231


Fatih Demirtaş - Şarkikaraağaç

Kaynak: Editör: Yasin YAMAN
 
Etiketler: Eski, Çarıksaraylar, Belediye, Başkanına, hapis, cezası,
Haber Videosu
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir
27
0
1
3
8
12
2
Galatasaray
23
0
3
2
7
12
3
Kasımpaşa
22
0
4
1
7
12
4
Yeni Malatyaspor
21
0
3
3
6
12
5
Antalyaspor
20
0
4
2
6
12
6
Ankaragücü
19
0
5
1
6
12
7
Beşiktaş
18
0
4
3
5
12
8
Göztepe
18
0
6
0
6
12
9
Konyaspor
17
0
3
5
4
12
10
Trabzonspor
16
0
4
4
4
12
11
Sivasspor
14
0
4
5
3
12
12
Bursaspor
13
0
3
7
2
12
13
Fenerbahçe
13
0
5
4
3
12
14
Akhisar Bld. Spor
12
0
6
3
3
12
15
Kayserispor
12
0
6
3
3
12
16
Alanyaspor
12
0
8
0
4
12
17
Bb Erzurumspor
11
0
5
5
2
12
18
Çaykur Rizespor
8
0
6
5
1
12
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv